Accés a la BD: https://masmm.org/arxiun/pergaminsmribas.html
Id Nom del Fons Num_Prov Titol Dia_I Mes_I Any_I Descripcio Observ Datatopon
729 Fons Marià Ribas 0013 Venda atorgada per Bartomeu Pou i el seu fill heretat Lluís Pou, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, a favor de Pascasi Tria, fill del difunt Guillem Tria, de Sant Martí de Mata. 30 1 1446 Els atorgants venen un censal mort de 44 sous barcelonesos de tern de pensió anual. El preu de venda és de 33 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Santa Maria de Mataró.- Llatí; 410 x 620 mm. Inclou instrument d'àpoca.Instrument estisorat.
1446, gener, 30. Santa Maria de Mataró
730 Fons Marià Ribas 0012 Testament de Bartomeu Trias, pagès de Sant Andreu de Llavaneres. 24 3 1570 L'atorgant nomena marmessors el seu germà Antoni Trias,  prevere i vicari de Sant Andreu de Llavaneres, i el seu fill Bartomeu Trias, pagès de la dita parròquia. Mana eixugar els seus deutes, escull sepultura al cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, fa diverses deixes pietoses i també a parents i, finalment, nomena hereu universal el seu esmentat fill Bartomeu. Instrument autoritzat pel mateix Antoni Trias, com a regent la notaria de l'església i parròquia de Sant Andreu de Llavaneres.- Sant Andreu de Llavaneres.- Llatí i català; 250 x 345 mm.   1570, març, 24. Sant Andreu de Llavaneres
731 Fons Marià Ribas 0011 Debitori atorgat per Guillem Flequer, de Sant Martí de Mata, i Elisenda, la seva muller, a favor de Martí Fabre, teixidor i ciutadà de Barcelona. 8 2 1318 Els atorgants reconeixen deure 11 lliures i mitja de moneda barcelonesa de tern per causa de préstec, prometent tornar 50 sous per la pròxima festa dels sants Pere i Feliu d'agost, i la resta des de la pròxima Pasqua de Resurrecció fins a un any. Donen com a fiadors Pere Verdaguer i Jaume Marc, de Sant Martí de Mata, i i Guillem Isern i Pere Gener, de Santa Maria de "Civitate Freta". Actum est hoc sexto idus febrarii, anno Domini millesimo trecentesimo septimodecimo. Instrument autoritzat per Margarit Sunyer, notari públic de Barcelona.- Sine loco.- Llatí; 265 x 280 mm.   1318, febrer, 2
732 Fons Marià Ribas 0006 Establiment atorgat per Isabel Cardona, monja i cambrera del monestir de Sant Pere de les Puel·les, a favor de Salvador Nogueres, àlies Soler de Valleix, de Sant Martí de Mata, i de la seva muller Eulàlia. 27 5 1450 L'atorgant, en nom del monestir, estableix el mas Catà, quasi rònec, i diverses peces de terra. Instrument autoritzat per Guillem Jordà, notari públic de Barcelona.- Barcelona.- Llatí; 350 x 470 mm. Instrument en molt mal estat de conservació. 1450, maig, 27. Barcelona
733 Fons Marià Ribas 0009 Establiment atorgat per Saura de Cartellà, el seu fill Bernat de Cartellà i la seva esposa Sibil·la a favor de Guillem de Mata. 27 4 1276 Els atorgants estableixen el puig dit de Safulia, a la parròquia de Santa Maria de "Civitate Freta", per un cens d'una sisena part dels fruits de pa i de vi. Rep, a més a més, una entrada de 8 sous barcelonesos de tern. Actum est hoc V kalendas madii, anno Domini Mº CCº LXXº Viº. Instrument autoritzat per Pere de Montells, prevere i rector de l'església de Santa Maria de "Civitate Freta".- Sine loco.- Llatí; 125 x 195 mm.   1276, abril, 27
734 Fons Marià Ribas 0005 Confirmació atorgada per Pere des Torrents, ciutadà de Barcelona, com a procurador del seu fill Pere, ciutadà de la mateixa ciutat i castlà de Mataró, a favor d'Antoni Penagai, de Sant Martí d'Aenys. 31 12 1450 L'atorgant confirma l'establiment d'una peça de terra erma que el dit Antoni havia tingut pels seus antecessors, al terme del castell de Mataró, en el torrent del castell, per un cens anual de la tasca del pa i del vi. Rep, a més a més, 9 sous barcelonesos de tern per aquesta confirmació. Instrument autoritzat per Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Barcelona.- Llatí; 280 x 365 mm.   1450, desembre, 31. Barcelona
735 Fons Marià Ribas 0010 Establiment atorgat per Ramon de Marata, fill i procurador de Bertran de Marata, a favor de Guillem de Mata. 17 10 1275 L'atorgant estableix una feixa de terra situada a la parròquia de Santa Maria de "Civitate Freta", al lloc dit Samuntada, a canvi del quint i braçatge anuals. Rep, a més a més, una entrada de 3 sous barcelonesos de tern. Actum est hoc XVI kalendas novembris, anno Domini Mº CCº LXXº Vº. Instrument autoritzat per Pere de Montells, rector de l'església de Santa Maria de "Civitate Freta".- Sine loco.- Llatí; 170 x 200 mm.   1275, octubre, 17
736 Fons Marià Ribas 0007 Confirmació atorgada per Pere Joan Ferrer, senyor del castell de Mataró, a favor d'Isabel, mulller de Lluís [Pou], àlies Mataró, senyora útil del mas Mataró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró. 19 6 1479 L'atorgant confirma la tinença de totes les propietats que els avantpassats de la dita Isabel tenien al terme del castell i parròquia de Mataró, que es detallen. Sense signum notarial.- Mataró.- Llatí.- Còpia autenticada per Nicolau Lentiscla, notari públic de Barcelona, el 20 de juny de 1560-1569; 525 x 360 mm. L'instrument presenta pèrdues de suport en el seu marge dret i en el seu marge inferior esquerre. 1479, juny, 19. Mataró
737 Fons Marià Ribas 0008 Definició atorgada per Bernat de Mataró, la seva muller Guilleuma i llur fill Ramon a favor de Berenguera, filla de Berenguer Arnau, i dels fills i filles d'aquesta. 5 6 1217 Els atorgants renuncien a tota reclamació sobre els béns de la dita Berenguera. Per aquesta renúncia reben dos porcells. Actum est hoc nonas iunii, anno Domini M CC XVII. Instrument autoritzat per Berenguer prevere.- Sine loco.- Llatí; 100 x 175 mm. L'instrument presenta alguns forats. 1217, juny, 5
738 Fons Marià Ribas 0014 Donació atorgada per Caterina Seguí, vídua de Joan Antic Seguí, mercader de Mataró, i Francesc Seguí, pagès de la dita vila, i la seva muller Elionor a favor de la confraria del Santíssim Sagrament de l'església de la mateixa vila. 9 3 1617 Els atorgants fan donació d'un tros de terra de la seva propietat, que és adjacent a la l'església de Santa Maria de Mataró, perquè s'hi pugui edificar la capella del Santíssim Sagrament. Instrument autoritzat per Macià Amell, canonge de la Seu de Barcelona, oficial i vicari general del bisbe, el 10 d'abril de 1617.- Mataró.- Llatí; 660 x 325 mm.   1617, març, 9. Mataró
739 Fons Marià Ribas 0002 Donació atorgada per Guilleuma i el seu marit Bernat de Mataró a favor de llur fill Guillem de Mataró i dels seus descendents.     1220 Els atorgants fan donació de tota la seva honor de Pertegàs: cases, masos, molí, terres cultivades i ermes, boscos, puigs, serres i pla, amb els homes i les dones, arbres, fonts, aigües, regs i cap-regs, la dominació i altres elements, en franc i lliure alou, i de la honor de Saterada, situat tot a la parròquia de Sant Martí de Pertegàs. Atorguen la possessió corporal de les heretats i prometen pagar un cens anual de 6 diners. Actum est hoc XI [...], anno Domini M CC XX. Instrument autoritzat per Berenguer prevere.- Sine loco.- Llatí; 265 x 160 mm. L'instrument presenta pèrdues de suport en el seu marge dreta i tintes esvaïdes. 1220
740 Fons Marià Ribas 0003 Àpoca atorgada per Bonanat Orset, ciutadà de Barcelona, a favor de Ramon de Mataró, del castell de Mataró. 20 9 1339 L'atorgant reconeix haver rebut 300 sous de moneda barcelonesa de tern que li havien de ser pagats per l'anualitat passada d'un violari de 300 sous de pensió anual que el dit Ramon de Mataró i altres homes de dit castell li presten cada any. Actum est hoc Barchinone duodecimo kalendas octobris, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono. Instrument autoritzat per Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Barcelona.- Llatí; 175 x 215 mm.   1339, setembre, 20. Barcelona
741 Fons Marià Ribas 0004 Àpoca atorgada per Ramon Gener, precentor de la Seu d'Urgell, Guillem de Togores, cavaller, i Pere de Santcliment, ciutadà de Barcelona, diputats del General de Catalunya i del regne de Mallorca, a favor de Ponç de Mataró, del terme del castell de Mataró 17 8 1364 Els atorgants reconeixen haver rebut 43 lliures i 14 sous barcelonesos dels cent vuitanta-quatre focs de Mataró pel pagament d'agost de la proferta votada en les passades Corts de Barcelona. Instrument autoritzat per Bernat Viver, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Barcelona.- Llatí; 140 x 170 mm.   1364, agost, 17. Barcelona
742 Fons Marià Ribas 0017 Establiment atorgat per Bartomeu Puig, pagès del veïnat d'Agell, parròquia de Sant Feliu de Cabrera, a favor de Guillem Francesc, sabater de Santa Maria de Mataró. 4 4 1581 L'atorgant estableix una peça de terra erma que té en franc alou a la dita parròquia de Cabrera, al lloc dit Arbre de Canyelles, per un cens de 25 sous barcelonesos cada festa de la Mare de Déu de març. Rep, a més a més, una entrada de dos polls. Instrument autoritzat per Cristòfor Vehil, notari públic per autoritat reial resident i natural de Sant Genís de Vilassar.- Santa Maria de Mataró.- Llatí; 250 x 410 mm. L'instrument presenta taques. 1581, abril, 4. Santa Maria de Mataró
743 Fons Marià Ribas 0018 Establiment atorgat per Francesc Fornells, pagès de Santa Maria de Mataró, a favor de Joan Major, pagès del castell de Mataró. 25 1 1542 L'atorgant estableix una part de peça de terra erma, a cavadura d'un home i mig, que té en franc alou a la parròquia de Mataró, al lloc dit "al Castell", per un cens de 6 sous anuals cada 25 de gener. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Instrument autoritzat per Bartomeu Lentiscla, de la parròquia d'Argentona, notari per autoritat apostòlica.- Sant Julià d'Argentona.- Llatí i català; 300 x 390 mm. L'instrument presenta un estrip en la seva part superior esquerra. 1542, gener, 25. Sant Julià d'Argentona
744 Fons Marià Ribas 0016 Venda atorgada per Jaume Benet Roig, vidrier de Mataró, a favor de Margarida, vídua de Gaspar Arnau, mercader de la mateixa vila. 15 3 1620 L'atorgant ven diversos censos que graven patis de casa, on ara hi ha cases construïdes, situats a Mataró, per un valor de 91 sous de pensió anual. El preu de venda és de 91 lliures de moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per Antoni Puig, notari públic per autoritat reial regent la notaria i escrivania públiques de la vila i terme de Mataró per l'hereu i successor de Francesc Ferrer i Despuig, senyor útil de les dites notari i escrivania.- Mataró.- Llatí; 780 x 350 mm. Inclou instrument d'àpoca.

Presenta taques.
1620, març, 15. Mataró
745 Fons Marià Ribas 0015 Donació atorgada per Francesc Seguí, pagès de Mataró, a favor de la confraria del Santíssim Sagrament de l'església de la mateixa vila. 19 6 1618 L'atorgant fa donació d'un tros de terra de la seva propietat, que és adjacent a la l'església de Santa Maria de Mataró. Instrument autoritzat per Macià Amell, canonge de la Seu de Barcelona, oficial i vicari general del bisbe, el 20 de desembre de 1618.- Mataró.- Llatí; 580 x 410 mm.   1618, juny, 19. Mataró
746 Fons Marià Ribas 0001 Promesa atorgada per fra Pere de Merola, monjo i cambrer del monestir de Sant Salvador de Breda, a favor de Bernat Ferrer de Fontanet, de Sant Salvador de Polinyà, i de Bernat de Mataró, de Santa Maria de "Ciutat Treta". 24 12 1295 L'atorgant reconeix que els dits Bernat Ferrer i Bernat han signat com a fiadors d'un préstec de 1.000 sous barcelonesos atorgats per Pere de Mollet, ciutadà de Barcelona, al monestir, i els promet fer-los indemnes de tota reclamació sobre aquest préstec. Actum est hoc IXº kalendas ianuarii, anno Domini Mº CCº XCº quinto. Instrument autoritzat per Miquel Santiga, notari públic de Barcelona.- Sine loco.- Llatí; 265 x 160 mm. L'instrument presenta pèrdues de suport en la seva part inferior. 1295, desembre, 24
747 Fons Marià Ribas 0019 Establiment atorgat per Ramon Carbonell i la seva muller Guilleuma, de Santa Maria de "Civitas Fracta", a favor d'Arnau de Soler i de la seva família, de la mateixa parròquia. 26 8 1319 Els atorgants sotsestableixen una peça de terra de vinya situada a la dita parròquia, al lloc dit Albelac, que tenen per Guillem d'Horta, de la mateixa parròquia, per l'altar de Sant Joan de l'església parroquial, i per Pere Isern i Pere Olm, de Sant Esteve de Canyamars, que en reben un terç del lluïsme. El cens que es pagarà serà de 2 diners barcelonesos de tern anuals, i els establerts podran construir-hi una casa. Reben, a més a més, una entrada de 20 sous de la mateixa moneda. Actum est hoc VIIº kalendas septembris, anno Domini Mº CCCº XIXº. Instrument autoritzat per Pere Arnau, clergue i notari públic per Guillem de Santvicenç en el seu terme.- Sine loco.- Llatí; 265 x 325 mm. L'instrument incorpora cosit un resum català en paper que deuria ser confegit durant el segle XVIII. 1319, agost, 26
748 Fons Marià Ribas 0020 Nomenament a favor de Gaspar Segur, laic de la diòcesi de Barcelona. 10 7 1655 Hom comunica a Pau Reig, canonge de la Seu de Barcelona i rector de l'església parroquial de Vilassar, el nomenament de Gaspar Segur com a notari públic per autoritat apostòlica des del col·legi d'escrivans d'arxiu de la Cúria Romana. Instrument autoritzat per Maximus.- Roma.- Llatí; 320 x 445 mm. L'instrument presenta estrips i pèrdues de suport 1655, juliol, 10. Roma
749 Fons Marià Ribas 0021 Nomenament atorgat pel marquès de Montes Claros, lloctinent i capità general del Principat de Catalunya, a favor Salvador Mataró. 7 1 1704 El virrei confereix a dit Mataró l'ofici de batlle de la ciutat de Mataró pel trienni que comença a córrer la pròxima festa de Carnestoltes. Instrument autoritzat per Joan Baptista de Aloi, escrivà de manament reial.- Barcelona.- Llatí; 315 x 425 mm. Classificat com a Ribas 20 (Annex), probablement perquè el primer feia de tapes del segon. 1704, gener, 7. Barcelona