Accés a la BD: https://masmm.org/arxiun/pergaminsmilans.html
Id Nom del Fons U_C Titol Dia_I Mes_I Any_I Dia_F Mes_F Any_F Descripció Observ Datatopon
729 Fons Milans del Bosc 0001 Donació atorgada per Elisenda Ponsa, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys, a favor de la seva filla Guilleuma. 10 8 1288       L'atorgant efectua donació entre vius de tots els seus béns, amb una retenció de 100 sous barcelonesos de tern. Actum est hoc IIIIº idus augusti, anno Domini Mº CCº LXXXº VIIIº. Instrument autoritzat per Guillem Ademar, notari públic del terme del castell de Montpalau.- Sine loco.- Llatí; 135 x 185 mm.   1288, agost, 10
730 Fons Milans del Bosc 0002 Donació atorgada per Ponç Mataró, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor del seu fill Pere. 10 8 1288       L'atorgant efectua donació entre vius de tots els seus béns, amb una retenció de 80 sous barcelonesos de tern. Actum est hoc IIII idus augusti, anno Domini [Mº CCº LXXXº VIIIº]. Instrument autoritzat per Guillem Ademar, notari públic del terme del castell de Montpalau.- Sine loco.- Llatí; 175 x 255 mm. Carta partida per ABC.Instrument molt deteriorat, presenta tintes molt esvaïdes.
1288, agost, 10
731 Fons Milans del Bosc 0004 Donació atorgada per Guillem Pere Morató i la seva muller Guilleuma, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor de Pere, fill de Pere Busquet, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys. 1 2 1378       Els atorgants efectuen donació per causa de noces de 550 sous de moneda barcelonesa de tern. Actum est hoc kalendas febroarii, [anno Domini Mº CCC septuagesimo octavo]. Instrument autoritzat per GuillemTolosà, notari públic Sant Celoni.- Sine loco.- Llatí; 210 x 265 mm. Instrument molt deteriorat, presenta tintes molt esvaïdes. [1378], febrer, 1
732 Fons Milans del Bosc 0003 Establiment atorgat per Pere de Milans i la seva esposa Constança, de Sant Andreu de Llavaneres, a favor de [...] Morató. 8 5 1368       Els atorgants estableixen una terra a la dita parròquia.  Instrument autoritzat per Pere Martí, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Terme del castell de Mataró.- Llatí; 375 x 390 mm. Instrument molt deteriorat, presenta tintes molt esvaïdes. 1368, maig, 8. Terme del castell de Mataró
733 Fons Milans del Bosc 0007 Venda atorgada per Pere Milans, la seva esposa Antònia, de Sant Vicenç de Llavaneres, i Pasqual Milans, de Caldes d'Estrac, a favor de fra Jaume Vidal, paborde del monestir de Sant Salvador de Breda. 24 8 1414       Els atorgants venen un censal de 30 sous anuals sobre llurs possessions. El preu de venda és de 30 lliures de moneda barcelonesa de tern.  Instrument autoritzat per fra Jaume Pallargues, monjo i notari públic del monestir de Sant Salvador de Breda.- Monestir de Sant Salvador de Breda.- Llatí; 535 x 300 mm. Inclou instrument d'àpoca.L'instrument presenta pèrdues de suport.
1414, agost, 24. Monestir de Sant Salvador de Breda
734 Fons Milans del Bosc 0024 Absolució atorgada per Joana, promesa de Gabriel Fornaguera, pagès de Sant Martí d'Arenys, a favor dels seus pares Francesc Milans i Bartomeua. 7 9 1559       L'atorgant es confessa pagada de 70 lliures, els seus vestits i joies i un cofre, i absol els seus pares de tota reclamació sobre la seva herència. Instrument autoritzat per Guerau Garbeller, prevere i vicari de Santa Maria de Caldes d'Estrac.- Caldes d'Estrac.- Llatí; 185 x 260 mm. Instrument escapçat en el seu marge dret. 1559, setembre, 7. Caldes d'Estrac
735 Fons Milans del Bosc 0034 Àpoca atorgada per Beneta Milans, vídua de Francesc Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor del seu fill Bartomeu Milans, pagès de la mateixa parròquia. 10 8 1579       L'atorgant reconeix haver rebut 60 lliures barceloneses que eren degudes pel seu fill: 52 com a retorn del seu dot i 8 per raó del llegat que li va fer el seu difunt marit. Instrument autoritzat per Gabriel Lleget, rector i notari públic de Santa Maria de Caldes d'Estrac.- Santa Maria d'Estrac.- Llatí; 185 x 270 mm. L'instrument presenta tintes esvaïdes. 1579, agost, 10. Santa Maria d'Estrac
736 Fons Milans del Bosc 0015 Àpoca atorgada per Joan Samsó, monjo i paborde del monestir de Sant Salvador de Breda, a favor de Bernat Morera, àlies Milans, i del seu fill Francesc Milans del Bosc, pagesos de Sant Vicenç de Llavaneres. 9 8 1536       L'atorgant confessa als dits pare i fill que, com a successors dels béns del difunt Pere Milans, li han pagat 30 lliures per la redempció d'un censal mort de similar preu que el dit Pere Milans i la seva esposa Antònia van contractar a Jaume Vidal, difunt paborde del dit monestir, el 24 d'agost de 1401. Es confessa pagat també de tots els deutes del dit censal. Instrument autoritzat per Joan Hortells, monjo de Sant Salvador de Breda i notari del monestir i de la parròquia de Santa Maria de Breda per autoritat abacial.- Santa Maria de Breda.- Llatí; 180 x 370 mm.   1536, agost, 9. Santa Maria de Breda
737 Fons Milans del Bosc 0032 Donació atorgada per Benet Oliver de les Bohigues, pagès, senyor útil i propietari del mas del mateix nom, situat a la parròquia de Santa Maria de Pineda, a favor del seu fill Miquel Oliver, sabater. 9 2 1576       L'atorgant fa donació per noces d'un tros de terra, en part plantat de vinya i en part bosc, de sis jornals de bous d'extensió, al lloc dit Fot Ferrera, de la dita parròquia, i també de 50 lliures en moneda comptant. Instrument autoritzat per Joan Moner, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del seu senyor, substitut de Jaume Coll, difunt notari.- Mas Oliver de les Bohigues.- Llatí; 300 x 295 mm. Carta partida per ABC.Presenta tintes esvaïdes.
1576, febrer, 9. Mas Oliver de les Bohigues
738 Fons Milans del Bosc 0026 Establiment atorgat per Joan Vallalta, calafat de la parròquia de Sant Martí d'Arenys, a favor de Simeó Camaró, mestre d'aixa de la mateixa parròquia. 6 4 1562       L'atorgat estableix un pati o sòl de terra per construir-hi una casa, que separa d'una peça de terra seva situada a la dita parròquia, al lloc dit "lo Scaravar", per un cens de 7 sous cada Nadal. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Sant Martí d'Arenys.- Llatí; 375 x 245 mm. Carta partida per ABC.Presenta tintes esvaïdes.
1562, abril, 6. Sant Martí d'Arenys
739 Fons Milans del Bosc 0031 Debitori atorgat per Benet Oliver de les Bohigues, pagès, senyor útil i propietari del mas del mateix nom, situat a la parròquia de Santa Maria de Pineda, a favor del seu fill Miquel Oliver, sabater. 9 2 1576       L'atorgant reconeix deure 50 lliures barceloneses com a part de l'heretat i llegítima paterna i materna del seu fill. Instrument autoritzat per Joan Moner, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del seu senyor, substitut de Jaume Coll, difunt notari.- Mas Oliver de les Bohigues.- Llatí; 140 x 290 mm. L'instrument presenta taques i tintes esvaïdes. 1576, febrer, 9. Mas Oliver de les Bohigues
740 Fons Milans del Bosc 0041 Àpoca atorgada per Bernat Dalmau, ferrer de Pineda, a favor del seu gendre Miquel Oliver, sabater de la dita vila. 9 2 1584       L'atorgant reconeix haver rebut 30 lliures barceloneses com a part de la restitució del dot de la seva filla Jerònia, muller del dit Miquel. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del seu senyor, substitut de l'hereu de Jaume Coll, difunt notari.- Pineda.- Llatí; 135 x 325 mm. L'instrument presenta el seu marge dret mutilat i tintes esvaïdes. 1584, febrer, 9. Pineda
741 Fons Milans del Bosc 0042 Absolució atorgada per Andreu Sacrestià, oriünd del mas Sacrestià, parròquia de Sant Salvador de Breda, a favor del seu nebot Joan Sacrestià, senyor útil del dit mas Sacrestià. 14 7 1585       L'atorgant absol el seu nebot de tota reclamació per l'heretat del dit mas i reconeix rebre 15 lliures per la dita renúncia. Instrument autoritzat per Antic Girbau, notari i escrivà públic d'Hostalric i del vescomtat de Cabrera per autoritat del senyor d'Hostalric i vescomte de Cabrera i reial.- Hostalric.- Llatí; 240 x 190 mm.   1585, juliol, 14. Hostalric
742 Fons Milans del Bosc 0053 Àpoca atorgada per Gaspar Sorjoan, mariner de la Vilanova de Palafolls, a favor d'Antoni Niella i Esteve Pujades, àlies Forn, curadors dels fills del difunt Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres. 16 7 1612       L'atorgant reconeix haver rebut de mans del dit Niella 50 lliures barceloneses a complement de les 200 lliures que són el dot de la seva muller Elisabet, filla del dit Bartomeu Milans. Instrument autoritzat per Gaspar Apieto, notari públic substitut de l'hereu i successors del difunt Jaume Joan Manresa, notari públic de la Vilanova de Palafolls per autoritat del senyor del terme de Palafolls.- Vilanova de Palafolls.- Llatí; 125 x 175 mm.   1612, juliol, 16. Vilanova de Palafolls
743 Fons Milans del Bosc 0029 Àpoca atorgada per Salvador Faner, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor del seu cunyat Bartomeu Milans, també pagès de la mateixa parròquia. 23 4 1575       L'atorgant reconeix haver rebut 135 lliures barceloneses que amb altres béns havia de rebre com a dot de la seva esposa Magdalena, germana del dit Bartomeu. Instrument autoritzat per Jaume Nadal, de Sant Andreu de Llavaneres, notari públic per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya per autoritat reial.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí; 195 x 230 mm.   1575, abril, 23. Sant Vicenç de Llavaneres
744 Fons Milans del Bosc 0048 Confirmació atorgada per Joan de Claret i d'Oluja, donzell, senyor dels castells de Claret, Cellers i Figuerola, a favor de Jaume Creus, del mas de Morrocurt. 20 12 1603       L'atorgant confirma l'establiment d'una casa o masia amb heretat situades al terme de Claret, per la quístia, una sèrie de censos, que es detallen, el delme, joves i altres servituts dominicals. Instrument autoritzat per Jeroni Pont, notari públic de Cervera per autoritat apostòlica i reial.- Castell de Cellers.- Llatí i català; 270 x 280 mm.   1603, desembre, 20. Castell de Cellers
745 Fons Milans del Bosc 0056 Donació atorgada per Esteve Pujades, àlies Forn, o Antoni Niella, curadors dels fills del difunt Bartomeu Milans del Bosc, i Joan Milans, fill de dit Bartomeu, a favor de Margarida, donzella, germana del dit Joan. 29 6 1614       Els atorgants efectuen donació per noces de 200 lliures barceloneses i de tots els vestits i joies de la dita Margarida, amb dues caixes; Joan Milans també atorga, pels molts serveis prestats per la seva germana, una donació suplementària de 100 lliures. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del seu senyor, com a substitut de l'hereu i successor de Jaume Coll, antic notari.- Sant Martí d'Arenys.- Llatí; 415 x 290 mm. Carta partida per ABC.L'instrument presenta pèrdues de suport en el seu marge dret.
1614, juny, 29. Sant Martí d'Arenys
746 Fons Milans del Bosc 0021 Establiment atorgat per Narcís Amar i la seva muller Joana, propietaris del mas Amar de Sant Martí d'Arenys, a favor d'Antoni Colomer, pagès de la mateixa parròquia. 12 2 1554       Els atorgants estableixen una peça de terra de la mateixa parròquia, en el lloc dit la Clavella, de dos jornals d'extensió, per un cens de 20 sous barcelonesos anuals. Reben, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Instrument autoritzat per Joan Boscà, notari públic del terme del castell de Montpalau.- Sant Martí d'Arenys.- Llatí; 490 x 315 mm. Carta partida per ABC.L'instrument presenta tintes molt esvaïdes així com estrips en la seva part superior.
1554, febrer, 12. Sant Martí d'Arenys
747 Fons Milans del Bosc 0040 Venda atorgada per Miquel Oliver, sabater de Pineda, a favor de Joan Torrent i altres administradors de l'hospital de pobres de Santa Maria de Pineda. 23 2 1583       L'atorgant ven un censal mort de 33 sous barcelonesos de pensió anual. El preu de venda és de 33 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau.- Lloc il·legible.- Llatí; 735 x 380 mm. Inclou instrument d'àpoca.El document presenta tintes molt esvaïdes.
1583, febrer, 23
748 Fons Milans del Bosc 0033 Establiment atorgat per Enric Guitart, àlies Fornaguera de l'Alzina, de Santa Maria d'Arenys, i la seva muller Caterina, hereva de Jaume Fornaguera de l'Alzina, pagès i mariner de la mateixa parròquia, a favor de Jeroni Guitart, germà del dit Enric. 10 9 1578       Els atorgants estableixen dos patis o sòls de terra a ladita parròquia, sota domini de la pabordia de maig de la Seu de Barcelona, perquè el dit Enric hi construeixi una casa o cases, per un cens de 24 sous barcelonesos per Nadal. Reben, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 485 x 285 mm. Carta partida per ABC. 1578, setembre, 10. Santa Maria d'Arenys
749 Fons Milans del Bosc 0044 Testament de Marc Oliver, llaurador de la parròquia de Santa Maria de Pineda. 23 8 1590       L'atorgant nomena marmessors, mana eixugar els seus deutes i efectua diversos llegats. Finalment, destina la resta dels seus béns a benefici de la seva ànima, demanant siguin gastats en causes pies. Sense signum notarial.- Mas Oliver de les Bohigues.- Català; 635 x 340 mm. Presenta tintes esvaïdes. 1590, agost, 23. Mas Oliver de les Bohigues
750 Fons Milans del Bosc 0050 Àpoca atorgada per Antoni Bellveny, de Pineda, a favor de [...], pagès de la mateixa parròquia. 21 9 1611 21 12 1611 L'atorgant reconeix haver rebut 20 lliures barceloneses i dues caixes dites "de monja" com a dot de la seva esposa [...]. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau.- Pineda.- Català; 120 x 320 mm. Instrument escapçat en el seu marge dret. Presenta tintes esvaïdes. 1611, setembre, 21 - 1611, desembre, 21. Pineda
751 Fons Milans del Bosc 0039 Donació atorgada per Antoni Oliver, pagès de Sant Martí d'Arenys, i la seva muller Elionor a favor de la seva filla Paula. 6 5 1582       Els atorgants fan donació del dot de Paula en atenció al seu futur matrimoni. Instrument autoritzat per Joan Moner, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat reial i del senyor de dit terme.- Sant Martí d'Arenys.- Llatí; 655 x 265 mm. Carta partida per ABC. Inclou instrument d'àpoca del dot.Presenta pèrdues de suport i tintes esvaïdes.
1582, maig, 6. Sant Martí d'Arenys
752 Fons Milans del Bosc 0049 Donació atorgada per Miquel Oliver, pagès de Santa Maria de Pineda, a favor del seu fill Miquel Oliver. 26 9 1610       En ocasió de les noces del seu fill amb Paula, filla del difunt Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres, l'atorgant fa donació de tots els seus béns, llevat de 30 lliures barceloneses que es reserva. Instrument autoritzat per Bernat Oriol, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat reial i del senyor de dit terme.- Santa Maria de Caldes.- Llatí; 240 x 310 mm. Carta partida per ABC.L'instrument presenta tot el seu marge dret escapçat.
1610, setembre, 26. Santa Maria de Caldes
753 Fons Milans del Bosc 0052 Àpoca atorgada per Rafael Poc, prevere servint a l'església parroquial de Tordera, beneficiat a Santa Maria de Pineda, a favor de Gaspar Sorjoan, mariner de Vilanova de Palafolls. 16 7 1612       L'atorgant reconeix haver rebut 50 lliures barceloneses per la redempció d'un censal mort de 50 sous de pensió anual que la família Sorjoan havia venut a l'antic obtinent del seu benefici de Santa Maria de Pineda. Instrument autoritzat per Gaspar Apieto, notari públic de la Vilanova del castell de Palafolls per autoritat reial i del senyor de dit terme.- Vilanova de Palafolls.- Llatí; 185 x 190 mm.   1612, juliol, 16. Vilanova de Palafolls
754 Fons Milans del Bosc 0058 Establiment atorgat per Antònia Fornaguera de l'Alzina, de la parròquia de Santa Maria d'Arenys, a favor d'Antoni Castellar, músic de la mateixa parròquia. 28 3 1616       L'atorgant estableix dos patis o sòls de terra a la dita parròquia, sota domini de la pabordia de maig de la Seu de Barcelona, per un cens anual de 48 sous barcelonesos. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 365 x 300 mm. L'instrument presenta pèrdues de suport, estrips i tintes esvaïdes. 1616, març, 28. Santa Maria d'Arenys
755 Fons Milans del Bosc 0047 Establiment atorgat per Jaume Bellsolell de la Torre, mercader, senyor útil i propietari del mas Bellsolell de la Torre, a Sant Martí d'Arenys, a favor de Gaspar Canals, baster de Santa Maria d'Arenys. 5 7 1602       L'atorgant estableix un tros de terra de quatre jornals i mig d'extensió que separa d'un terra major de la seva possessió, situat a la parròquia de Santa Maria d'Arenys, al lloc dit Valldemaig, sota domini de les universitats de les parròquies de Santa Maria i Sant Martí d'Arenys, per un cens de 8 lliures barceloneses cada any per Nadal. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Instrument autoritzat per Bernat Oriol, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor de dit terme.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 520 x 265 mm. Carta partida per ABC. 1602, juliol, 5. Santa Maria d'Arenys
756 Fons Milans del Bosc 0043 Establiment atorgat per Enric Guitart, àlies Fornaguera, mariner de la parròquia de Santa Maria d'Arenys, a favor del seu germà Jeroni Guitart, pagès de la mateixa parròquia. 9 7 1587       L'atorgant estableix un pati o sòl de terra a la dita parròquia, al lloc dit Escarabat, sota domini de la pabordia de maig de la Seu de Barcelona, per un cens anual de 12 sous barcelonesos. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 450 x 380 mm. L'instrument presenta algunes pèrdues de suport. 1587, juliol, 9. Santa Maria d'Arenys
757 Fons Milans del Bosc 0057 Establiment atorgat per Antònia Fornaguera, vídua d'Enric Guitart, àlies Fornaguera, mariner de Santa Maria d'Arenys, a favor de Pere Arrosser, sastre de la mateixa vila. 26 1 1616       L'atorgant estableix un pati o sòl de terra a la dita parròquia, al lloc dit Escarabat, sota domini de la pabordia de maig de la Seu de Barcelona, per un cens anual en moneda. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 465 x 345 mm. L'instrument presenta tintes esvaïdes. 1616, gener, 26. Santa Maria d'Arenys
758 Fons Milans del Bosc 0063 Contracte esponsalici entre Isabel, donzella, filla del difunt Pere Estrada, llaurador de Sant Iscle de Vallalta, i el seu futur marit Antoni Tió, llaurador de Pineda, fill de Quirze Tió, pagès de Sant Pere de Pineda. 2 2 1625       Isabel aporta al seu matrimoni tots els seus béns, vestits i joies, mentre que Antoni Tió promet aportar una quantitat similar de riquesa. Instrument autoritzat per Baudili Àlvarez, cavaller, notari públic per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya per autoritat reial.- Santa Maria de Pineda.- Llatí; 520 x 175 mm.   1625, febrer, 2. Santa Maria de Pineda
759 Fons Milans del Bosc 0080 Establiment atorgat per Jaume Fornaguera de l'Alzina, mariner de Santa Maria d'Arenys, a favor d'Antoni Ferrer, mercader de la mateixa vila. 22 3 1645       L'atorgant estableix un pati o sòl de terra a la dita parròquia, per edificar-hi una casa o cases, al lloc dit "lo Mas Conill", sota domini de la universitat de Santa Maria d'Arenys, per un cens anual de 24 sous barcelonesos. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 670 x 275 mm.   1645, març, 22. Santa Maria d'Arenys
760 Fons Milans del Bosc 0054 Renúncia atorgada per Margarida, filla del dfiunt Bartomeu Milans del Bosc, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres, i futura esposa d'Antoni Jaume Cruanyes, pagès de Sant Martí d'Arenys, a favor del seu germà Joan Milans. 29 1 1614       L'atorgant es confessa pagada de 300 lliures, els seus vestits i joies i dues caixes "de monja" i absol el seu germà de tota reclamació sobre la seva part, heretat i llegítima paterna i materna. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor de dit terme, substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 310 x 280 mm.   1614, gener, 29. Santa Maria d'Arenys
761 Fons Milans del Bosc 0051 Àpoca atorgada per Miquel Oliver i el seu fill homònim, pagesos de Santa Maria de Pineda, a favor d'Antoni Niella i d'Esteve Pujades, àlies Forn, curadors dels fills del difunt Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres. 26 2 1612       Els atorgants reconeixen haver rebut 100 lliures barceloneses i una caixa dita "de monja" a complement del dot de Paula, filla del dit Bartomeu Milans, que ha desposar-se amb Miquel Oliver fill. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor de dit terme, substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Pineda.- Llatí; 200 x 260 mm.   1612, febrer, 26. Pineda
762 Fons Milans del Bosc 0069 Establiment atorgat per Joan Miró, pagès, senyor útil i propietari del mas Miró, del veïnat de Torrentbò, a Sant Martí d'Arenys, a favor de Benet Colomer, sastre de Santa Maria d'Arenys. 27 9 1628       L'atorgant estableix un tros de terra que separa d'una terra boscosa de les seves tinences del seu mas, a Sant Martí d'Arenys, al lloc dit Valldedois, de vint-i-cinc jornals de treball d'un home d'extesió, sota domini directe del mateix Miró, per un cens de 6 lliures de Barcelona cada any per Tots Sants. Rep, a més a més, una entrada de 146 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Veïnat de Torrent.- Llatí i català; 420 x 300 mm. Presenta tintes esvaïdes. 1628, setembre, 27. Veïnat de Torrent
763 Fons Milans del Bosc 0075 Venda atorgada per Miquel Oliver, pagès de Santa Maria de Caldes d'Estrac, en nom propi i com a procurador el seu pare Joan, a favor de Joan Alsina, menor de dies, pagès del veïnat de Torrentbò, a Sant Martí d'Arenys, senyor útil del mas Alsina. 13 7 1634       L'atorgant ven una peça de terra en part erma i en part plantada de vinya, situada a Santa Maria d'Arenys, al lloc dit el Tronc de les Forques. El preu de venda és de 30 lliures barceloneses.  Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Veïnat de Torrent.- Llatí i català; 495 x 460 mm. Inclou instrument d'àpoca, actuat el 7 d'agost de 1634.Presenta tintes esvaïdes i estrips.
1634, juliol, 13.Santa Maria d'Arenys
764 Fons Milans del Bosc 0072 Venda atorgada per Pere Llúria i el seu fill homònim, senyors útils del mas Llúria del veïnat del Puig, parròquia de Sant Martí d'Arenys, a favor de Joan Miró, pagès del veïnat de Torrentbò, de la dita parròquia. 30 11 1628       Els atorgants venen un cens de 6 lliures barceloneses anuals i altres drets que els presta Jaume Rossell, sastre de Santa Maria d'Arenys, per una peça de terra en part erma i en part plantada de vinya, situada al dit veïnat del Puig. El preu de venda és de 120 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Sant Martí d'Arenys.- Llatí i català; 545 x 500 mm.   1628, novembre, 30. Sant Martí d'Arenys
765 Fons Milans del Bosc 0013 Contracte esponsalici entre Eulàlia, vídua, i el seu futur marit Nicolau Flequer, mariner, fill d'Arnau Flequer de Montpalau, pagès, i de Margarida, de la parròquia de Santa Maria de Pineda. 11 9 1513       Eulàlia aporta al nou matrimoni una casa i 20 lliures, així com una caixa amb les seves vestimentes i ornaments personals. De retruc, Nicolau aporta 10 lliures amb les que Eulàlia podrà testar lliurement. Instrument autoritzat per Marc Coll, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme.- Pineda.- Llatí; 285 x 280 mm. Carta partida per ABC.Presenta tintes esvaïdes.
1513, setembre, 11. Pineda
766 Fons Milans del Bosc 0035 Àpoca atorgada per Joan Queralt, teixidor de lli de Sant Celoni, i la seva muller Francesca a favor de Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres i germà de la dita Francesca. 3 9 1579       Els atorgants reconeixen haver rebut 55 lliures barceloneses i un cofre com a complement del dot de la dita Francesca. Instrument autoritzat per Joan Prat, notari públic per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya per autoritat reial.- Sant Celoni.- Llatí; 175 x 300 mm. Instrument escapçat en el seu marge esquerre. 1579, setembre, 3. Sant Celoni
767 Fons Milans del Bosc 0068 Establiment atorgat per Joan Milans, pagès, senyor útil i propietari del mas Milans, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor de Felip Tries, mariner de Santa Maria d'Arenys. 2 2 1628       L'atorgant estableix un tros de terra boscosa de 16 jornals d'homes d'extensió, que separa d'una de les seves tinences del mas Milans, que té en franc alou a la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres, al lloc dit Calders, per un cens de 8 lliures barceloneses anuals. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí i català; 430 x 290 mm.   1628, febrer, 2. Santa Maria d'Arenys
768 Fons Milans del Bosc 0064 Àpoca atorgada per Jaume Castellar Desportellar, pagès, senyor útil i propietari del mas Castellar Desportellar, parròquia de Santa Maria de Pineda, fill del difunt Joan Castellar, a favor de Joan Milans del Bosc, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres. 21 3 1627       L'atorgant reconeix haver rebut 80 lliures barceloneses i totes les pensions degudes per la redempció d'un censal mort de 80 sous de pensió anual que Bernat Morera, àlies Milans del Bosc, de Sant Vicenç de Llavaneres, la seva muller Caterina, llur fill Francesc i la seva muller Bartomeua van vendre l'any 1536 al seu avi Jaume Castellar Desportellar. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del seu senyor, com a substitut de l'hereu i successor de Jaume Coll, antic notari.- Pineda.- Llatí; 245 x 295 mm.   1627, març, 21. Pineda
769 Fons Milans del Bosc 0065 Establiment a rabassa morta acordat entre Joan Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres, i Bertran Blanxart, llaurador de Caldes d'Estrac. 21 9 1627       Ambdues parts acorden que Joan Milans lliuri al dit Blanxart una terra erma de 16 a 18 cavadures d'extensió, que separa d'una peça més gran situada a Sant Vicenç de Llavaneres, al lloc dit la Resclosa, i que en cinc anys aquest haurà de plantar de vinya, sota certs altres pactes i condicions. Instrument autoritzat per Antoni Puig, notari públic regent la notaria i escrivania públiques de la vila i terme de Mataró per autoritat reial.- Mataró.- Llatí i català; 380 x 335 mm.   1627, setembre, 21. Mataró
770 Fons Milans del Bosc 0062 Venda atorgada per Antoni Joan Arquer, ferrer de Santa Maria d'Arenys, terme de Montpalau, a favor de Joan Pexodral, prevere beneficiat a l'església parroquial de la dita vila, com a laica i privada persona. 21 3 1621       L'atorgant ven un censal mort de 26 sous barcelonesos de pensió anual. El preu de venda és de 26 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 610 x 405 mm. Inclou instrument d'àpoca.Presenta un estrip.
1621, març, 21. Santa Maria d'Arenys
771 Fons Milans del Bosc 0070 Establiment atorgat per Joan Miró, pagès, senyor útil i propietari del mas Miró, del veïnat de Torrentbò, a Sant Martí d'Arenys, a favor de Benet Colomer, sastre de Santa Maria d'Arenys. 27 9 1628       L'atorgant estableix un tros de terra que separa d'una terra boscosa de les seves tinences del seu mas, a Sant Martí d'Arenys, al lloc dit Valldedois, de vint-i-cinc jornals de treball d'un home d'extesió, sota domini directe del mateix Miró, per un cens de 6 lliures de Barcelona cada any per Tots Sants. Rep, a més a més, una entrada de 146 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Veïnat de Torrentbò.- Llatí i català; 465 x 360 mm. Inclou instrument d'àpoca de les 126 lliures d'entrada i de 20 lliures més pels arbres del bosc.Presenta tintes esvaïdes.
1628, setembre, 27. Veïnat de Torrentbò
772 Fons Milans del Bosc 0037 Contracte esponsalici entre Antònia, vídua de Jaume Galter, pagès de la Vall de Santa Susanna, filla de Miquel Valls, pagès de Sant Cristòfor de Monteugues, i el seu futur marit Miquel, fill de Benet Oliver de les Bohigues, de Santa Maria de Pineda. 17 7 1580       Antònia aporta al matrimoni 200 lliures barceloneses i totes les vestimentes i joies seves amb un cofre de fusta, de retruc Miquel Oliver aporta la mateixa quantitat i 10 lliures amb les que la seva esposa podrà testar. Instrument autoritzat per Roc Tió, notari públic substitut de Jaume Joan Manresa a la Vilanova de Palafolls per autoritat reial i del senyor de dita vila.- Mas Gori Santa Maria de Pineda.- Llatí; 250 x 290 mm. Carta partida per ABC. 1580, juliol, 17. Mas Gori de Santa Maria de Pineda
773 Fons Milans del Bosc 0076 Establiment atorgat per Joan Miró, pagès del veïnat de Torrentbò, parròquia de Sant Martí d'Arenys, senyor útil i propietari del mas Miró, a favor de Joan Llúria, mestre d'aixa de dita vila. 8 10 1634       L'atorgant estableix una peça de terra de les pertinences del seu mas, situada al lloc dit les Calopes, per un cens de 7 lliures barceloneses anuals. Rep, a més a més, un parell de polls en concepte d'entrada. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí i català; 525 x 350 mm. Presenta tintes esvaïdes. 1634, octubre, 8. Santa Maria d'Arenys
774 Fons Milans del Bosc 0066 Venda atorgada per Joana, vídua de Miquel Solà, pagès, senyor útil i propietari del mas Solà, de Sant Vicenç de Llavaneres, i el seu fill Esteve Solà a favor de Joan Puig, negociant de Santa Maria d'Arenys. 11 10 1627       Els atorgants venen una peça de terra situada a Sant Vicenç de Llavaneres, al lloc dit Mocarot. El preu de venda és de 150 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí i català; 745 x 485 mm. Inclou instrument d'àpoca.Inclou també instrument, actuat el 19 de març de 1628, pel que Oleguer Pasqual, botiguer de draps i teles de Santa Maria d'Arenys, reconeix rebre 30 lliures, 15 sous i 11 diners barcelonesos del dit Puig a compte de robes gastades per a Esteve Solà.Inclou també instrument, actuat el 20 d'abril de 1628, pel que Bernat Puigverd, pagès de Sant Genís de Palafolls, reconeix haver rebut de Joan Puig 120 lliures en concepte del dot de Margarida, filla de Joana i germana d'Esteve Solà.
1627, octubre, 11. Sant Vicenç de Llavaneres
775 Fons Milans del Bosc 0067 Establiment a rabassa morta atorgat per Esteve Solà, pagès, senyor útil i propietari del mas Solà, a la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor de Bernat Riera, teixidor de lli de Santa Maria d'Arenys. 20 1 1628       L'atorgant estableix una peça de terra boscosa de les tinences de dit mas Solà, al lloc dit Torrent de la Coma, de dotze jornals de cavadura d'extensió, que el dit Riera haurà de plantar de vinya, sota certs altres pactes i condicions. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí i català; 480 x 375 mm.   1628, gener, 20. Sant Vicenç de Llavaneres
776 Fons Milans del Bosc 0077 Venda atorgada per Joan Puig, adroguer de Santa Maria d'Arenys, a favor de Marc Antoni Ferrer, mercader de dita vila. 7 7 1643       L'atorgant ven un censal mort de 40 lliures barceloneses de pensió anual. El preu de venda és de 800 lliures de la mateixa moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per J. Bescans, notari públic de Santa Maria d'Arenys per autoritat del senyor del terme del castell de Montpalau.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 525 x 615 mm. Inclou instrument d'àpoca.Presenta estrips i tintes esvaïdes.
1643, juliol, 7. Santa Maria d'Arenys
777 Fons Milans del Bosc 0059 Establiment atorgat per Antònia Fornaguera, vídua, senyora útil i propietària del mas Fornaguera de l'Alzina, a la parròquia de Santa Maria d'Arenys, a favor de Margarida Rocosa, vídua, de la mateixa parròquia. 17 7 1616       L'atorgant estableix un tros de terra que separa de les possessions del seu mas, situat a la mateixa vila, per un cens de 24 sous barcelonesos anuals. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Sense signum notarial.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 460 x 225 mm. Presenta estrips i tintes esvaïdes. 1616, juliol, 17. Santa Maria d'Arenys
778 Fons Milans del Bosc 0027 Venda atorgada per Bartmeu Font-rodona, pagès de Santa Maria de Caldes d'Estrac, a favor dels administradors dels aniversaris de l'església parroquial de Santa Maria de Blanes. 6 11 1567       L'atorgant ven un censal mort de 16 sous i 6 diners de moneda barcelonesa de pensió anual. El preu de venda és de 16 lliures i 10 sous de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Bernat Finestres, notari substitut i successsor del difunt Jaume Joan Manresa, notari públic de Blanes per autoritat del senyor del seu castell.- Blanes.- Llatí; 600 x 270 mm. Inclou instrument d'àpoca.Presenta tintes esvaïdes.
1567, novembre, 6. Blanes
779 Fons Milans del Bosc 0030 Àpoca atorgada per Guillem i la seva esposa Bartomeua Milans a favor de Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres.   9 1575       Els atorgants reconeixen haver rebut 60 lliures barceloneses que són el dot de la dita Bartomeua. Instrument autoritzat per Joan Moner, notari.- Sine loco.- Llatí; 200 x 155 mm. Presenta tintes molt esvaïdes. 1575, setembre
780 Fons Milans del Bosc 0073 Donació per noces atorgada per Anna Canals, vídua de Joaquim Canals, de Santa Maria d'Arenys, a favor de la seva filla Marianna, donzella. 4 1 1629       En ocasió del matrimoni de la seva filla amb Joan Oleguer Pasqual i Lleu, botiguer, l'atorgant efectua donació entre vius de tota l'heretat paterna i materna, reservant-se 150 lliures. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor del dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí; 405 x 250 mm.   1629, gener, 4. Sant Martí d'Arenys
781 Fons Milans del Bosc 0038 Contracte esponsalici entre Antònia, vídua de Jaume Galter, pagès de la Vall de Santa Susanna, filla de Miquel Valls, pagès de Sant Cristòfor de Monteugues, i el seu futur marit Miquel, fill de Benet Oliver de les Bohigues, de Santa Maria de Pineda. 17 7 1580       Antònia aporta al matrimoni 200 lliures barceloneses i totes les vestimentes i joies seves amb un cofre de fusta, de retruc Miquel Oliver aporta la mateixa quantitat i 10 lliures amb les que la seva esposa podrà testar. Instrument autoritzat per Roc Tió, notari públic substitut de Jaume Joan Manresa a la Vilanova de Palafolls per autoritat reial i del senyor de dita vila.- Santa Maria de Pineda.- Llatí; 370 x 285 mm. Carta partida per ABC.Inclou instrument de debitori pel que Antònia diu deure les 200 lliures i una caixa al seu marit.
1580, juliol, 17. Santa Maria de Pineda
782 Fons Milans del Bosc 0025 Establiment atorgat per Joan Vallalta, calafat de Sant Martí d'Arenys, a favor de Pere Cases, carnisser de la dita parròquia. 15 10 1560       L'atorgant estableix dos patis o sòls per construir-hi cases, a canvi d'un cens de 14 sous barcelonesos per Nadal. Rep, a més a més, una entrada d'un parell de polls. Instrument autoritzat per Narcís Josep Oller, notari públic de Santa Maria d'Arenys.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 305 x 340 mm. Carta partida per ABC.Presenta estrips i tintes esvaïdes.
1560, octubre, 15. Sant Martí d'Arenys
783 Fons Milans del Bosc 0006 Confirmació atorgada per Francesc Faner, rector de l'església de Santa Maria de Caldes d'Estrac, a favor de Guillem Umbert, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres. 21 3 1413       L'atorgant confirma l'establiment d'una peça de terra a Santa Maria de Caldes d'Estrac, al lloc dit la Torre Vella. Rep, a més a més, una quantitat de diners per aquesta confirmació. Instrument autoritzat per Francesc de Manresa, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Barcelona.- Llatí; 305 x 400 mm. L'instrument presenta estrips i tintes esvaïdes. 1413, març, 21. Barcelona
784 Fons Milans del Bosc 0055 Venda atorgada per Pere Planells i el seu fill Montserrat Planells, llauradors de Sant Martí d'Arenys ara residents a Sant Andreu de Vallgorguina, a favor de Pere Sagrera, bracer de la mateixa parròquia de Sant Martí. 2 4 1614       Els atorgants venen dos patis de terra situats a la dita parròquia de Sant Martí, al lloc dit Campot. El preu de venda és de 4 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Bernat Oriol, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat reial i del senyor del mateix terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Sant Martí d'Arenys.- Llatí; 430 x 410 mm. Inclou instrument d'àpoca. 1614, abril, 2. Sant Martí d'Arenys
785 Fons Milans del Bosc 0010 Confirmació atorgada per Bartomeu Terrès, de Mataró, procurador de Pere Joan Ferrer, senyor de la baronia del Maresme, a favor de Maciana, muller de Miquel Milans, de Sant Vicenç de Llavaneres. 10 12 1478       L'atorgant confirma la tinença d'una peça d'artiga situada a la dita parròquia de Sant Vicenç, al puig de Malgoer, sota domini del dit Pere Joan Ferrer, pel sisè i braçatge i una quístia de 3 ous barcelonesos cada sant Miquel de setembre. Rep, a més a més, un 1 morabatí per la confirmació. Reconstrucció del document autoritzada per Nicolau Lentiscla, notari públic de Barcelona per autoritat reial, tinent les escriptures del difunt Pere Ros, notari, el 22 de juny de 1565.- Mataró.- Llatí; 380 x 395 mm.   1478, desembre, 10. Mataró
786 Fons Milans del Bosc 0012 Àpoca atorgada pels obrers de l'obra de l'església parroquial de Santa Maria de Pineda a favor de Pere Terré, sabater de Pineda. 13 6 1502       Els atorgants reconeixen rebre 30 lliures de moneda barcelonesa que són el preu de venda d'una casa que la dita obra té a la dita vila. Document autoritzat per Marc Coll, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor de dit terme.- Pineda.- Llatí; 145 x 250 mm. Instrument originàriament cosit a l'instrument de venda (0011). 1502, juny, 13. Pineda
787 Fons Milans del Bosc 0011 Venda atorgada pels obrers de l'obra de l'església parroquial de Santa Maria de Pineda a favor de Pere Terré, sabater de Pineda. 13 6 1502       Els atorgants venen una casa que la dita obra té a la dita vila. El preu de venda és de 30 lliures. Sense signum notarial.- Pineda.- Llatí; 340 x 325 mm. Instrument originàriament cosit a l'instrument d'àpoca (0012). 1502, juny, 13. Pineda
788 Fons Milans del Bosc 0014 Venda atorgada per Bernat Morera, àlies Milans del Bosc, de Sant Vicenç de Llavaneres, i la seva família a favor de Jaume Castellar, de Santa Maria de Pineda. 3 3 1536       Els atorgants venen un censal mort de 80 sous barcelonesos de pensió anual. El preu de venda és de 80 lliures de la mateixa moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per Pere Gener, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Barcelona.- Llatí; 690 x 460 mm. Inclou instrument d'àpoca.Presenta tintes esvaïdes, pèrdues de suport i estrips.
1536, març, 3. Barcelona
789 Fons Milans del Bosc 0020 Venda atorgada per Bernat Morera, àlies Milans, de Sant Vicenç de Llavaneres, i la seva esposa Margarida a favor de Narcís Morató, de la mateixa parròquia. 29 7 1550       Els atorgants venen un censal mort de 12 sous barcelonesos de pensió anual. El preu de venda és de 12 lliures de la mateixa moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per Francesc Guerau, escrivà regi i notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Mas Morató.- Llatí; 475 x 595 mm. Inclou instrument d'àpoca.Presenta estrips i tintes esvaïdes.
1550, juliol, 29. Mas Morató
790 Fons Milans del Bosc 0017 Venda atorgada per Bernat Morera, àlies Milans, i la seva família, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor de Narcís Morató, de la mateixa parròquia. 31 12 1545       Els atorgants venen una peça de terra situada a la mateixa parròquia de Sant Vicenç, al lloc dit la Tramuntana. El preu de venda és de 85 lliures de moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per Joan Tasis, prevere vicari i notari públic de Santa Maria de Caldes per autoritat del rector de dita parròquia.- Santa Maria de Caldes.- Llatí; 555 x 310 mm. Inclou instrument d'àpoca.Instrument molt deteriorat, presenta grans pèrdues de text en la seva part dreta.
1545, desembre, 31. Santa Maria de Caldes.
791 Fons Milans del Bosc 0008 Venda atorgada per Miquel Colomer, àlies Milans, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor d'Antoni Mas des Castellar, de Santa Maria de Mataró. 10 6 1454       L'atorgant ven un censal mort. El preu de venda és de 12 lliures i 18 sous de moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona per autoritat reial.- Mataró.- Llatí; 355 x 565 mm. Inclou instrument d'àpoca.Instrument molt deteriorat, presenta taques, estrips i tintes molt esvaïdes.
1454, juny, 10. Mataró
792 Fons Milans del Bosc 0060 Venda atorgada per Joan Milans, pagès del Bosc, parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor de Pere Gil, mariner de Santa Maria de Caldes d'Estrac. 21 11 1616       L'atorgant ven un censal mort de 70 sous barcelonesos de pensió anual. El preu de venda és de 70 lliures de la mateixa moneda barcelonesa. Instrument autoritzat per Antoni Puig, notari públic regent la notaria i escrivania públiques de Mataró per autoritat reial.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí; 280 x 515 mm. L'instrument de venda està escapçat i només es conserva sencer l'instrument d'àpoca. 1616, novembre, 21. Sant Vicenç de Llavaneres
793 Fons Milans del Bosc 0019 Testament de Caterina, muller de Bernat Milans, de la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres. 9 9 1547       L'atorgant ordena eixugar els seus deutes i fa diverses deixes. Nomena hereu universal el seu fill Francesc Milans. Instrument autoritzat per Antoni Tria, prevere regent la notaria i vicaria de l'església parroquial de Sant Andreu de Llavaneres pel rector de la mateixa.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí i català; 400 x 340 mm. Presenta tintes esvaïdes. 1547, setembre, 9. Sant Vicenç de Llavaneres
794 Fons Milans del Bosc 0028 Testament de Francesc Milans, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres. 28 1 1574       L'atorgant ordena eixugar els seus deutes, escull sepultura al cementiri de l'església parroquial de Sant Vicenç de Llavaneres i efectua diverses deixes. Nomena hereu universal el seu fill Bartomeu Milans. Instrument autoritzat per Antoni Tria, prevere regent la notaria i vicaria de l'església parroquial de Sant Andreu de Llavaneres pel rector de la mateixa.- Mas Milans.- Llatí i català; 365 x 310 mm. Presenta tintes esvaïdes. 1574, gener, 28. Mas Milans
795 Fons Milans del Bosc 0023 Venda atorgada pels jurats de diverses universitats del Maresme a favor de Miquel Colomer, àlies Milans. 6 4 1556       Els atorgants venen tots els censos, el dret i el domini que la seva universitat rebia sobre el mas Milans. El preu de venda és de 35 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Joan Coll, notari i  regent l'escrivania de la vila i terme de Mataró per Àngel Ferrer Despuig, ciutadà de Barcelona i senyor de dita notaria.- Mataró.- Llatí; 310 x 540 mm. Presenta tintes molt esvaïdes. 1556, abril, 6. Mataró
796 Fons Milans del Bosc 0018 Testament de Bernat Morera, àlies Milans, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres. 24 4 1547       L'atorgant ordena eixugar els seus deutes, escull sepultura al cementiri de l'església parroquial de Sant Vicenç de Llavaneres i efectua diverses deixes. Nomena hereu universal el seu fill Francesc. Instrument autoritzat per Antoni Tria, prevere regent la notaria i vicaria de l'església parroquial de Sant Andreu de Llavaneres pel rector de la mateixa.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí i català; 415 x 320 mm. Presenta tintes esvaïdes. 1547, abril, 24. Sant Vicenç de Llavaneres
797 Fons Milans del Bosc 0005 Definició de dot i llegítima.     1400     1499 L'atorgant, com a esposa de Guerau [...], pagès, defineix els seus pares de tota reclamació sobre la seva herència. Notari il·legible.- Castelló d'Empúries.- Llatí; 250 x 370 mm. Instrument en molt mal estat de conservació. 1400-1499. Castelló d'Empúries
798 Fons Milans del Bosc 0046 Testament de Miquel Oliver, sabater de Pineda, fill de Benet Oliver de les Bohigues i d'Isabel, difunts, de la parròquia de Santa Maria de Pineda. 5 2 1598       L'atorgant ordena eixugar els seus deutes, escull sepultura al vas familiar de Santa Maria de Pineda i efectua diverses deixes. Nomena hereu universal el seu fill Miquel. Instrument autoritzat per Antoni Joan Oms, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat del seu senyor, substitut de l'hereu i successor de Jaume Coll, antic notari.- Pineda.- Llatí i català; 640 x 340 mm.   1598, febrer, 5. Pineda
799 Fons Milans del Bosc 0078 Concòrdia entre Jaume Descamps, pagès de Sant Iscle de Vallalta, i Jaume Rossell, de Santa Maria d'Arenys. 3 6 1643       Sota l'arbitratge de certs prohoms, tots dos contendents concorden sobre un camí que travessa llurs proprietats. Instrument autoritzat per Francesc [...], notari públic del terme del castell de Montpalau.- Sine loco.- Llatí i català; 330 x 270 mm. Presenta tintes força esvaïdes. 1643, juny, 3
800 Fons Milans del Bosc 0036 Venda atorgada per Jaume Guerau, pagès, senyor útil i propietari del mas Guerau de Sant Martí d'Arenys, a favor de Franzina, vídua de Joan Riera, assaonador de Santa Maria d'Arenys. 12 4 1580       L'atorgant ven un tros de terra situat a la partida dita les Carreres, de quatre jornals d'extensió. El preu de venda és de 60 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Joan Moner, notari públic del terme del castell de Montpalau.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 305 x 720 mm. Inclou instrument d'àpoca.Inclou instrument de traspàs de la possessió corporal, unit en un pergamí de 330 x 215 mm.Molt deteriorat, presenta pèrdues de suport i tintes molt esvaïdes.
1580, abril, 12. Santa Maria d'Arenys
801 Fons Milans del Bosc 0071 Venda atorgada per Francesc Vallalta, sabater de Santa Maria d'Arenys, a favor de Joan Miró, pagès, senyor útil i propietari del mas Miró, del veïnat de Torrentbò. 12 11 1628       L'atorgant ven un un censal mort de 20 sous de pensió anual, per un preu de 20 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat reial i del senyor de dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Santa Maria d'Arenys.- Llatí; 665 x 310 mm. Inclou instrument d'àpoca.Instrument cosit a un altre instrument, actuat el 23 de setembre de 1630 (número 74).Presenta estrips.
1628, novembre, 12. Santa Maria d'Arenys
802 Fons Milans del Bosc 0074 Venda atorgada per Joan Miró, pagès, senyor útil i propietari del mas Miró, del veïnat de Torrentbò, a favor d'Antoni Marc, boter de Canet. 23 9 1630       L'atorgant ven un un censal mort d'11 lliures de pensió anual, per un preu de 220 lliures barceloneses. Instrument autoritzat per Francesc Coris, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat reial i del senyor de dit terme, com a substitut de l'hereu i successor del difunt Jaume Coll, antic notari.- Sant Benet de Canet.- Llatí; 590 x 310 mm. Inclou instrument d'àpoca de 155 lliures i 10 sous.Instrument cosit a un altre instrument, actuat el 12 de novembre de 1628 (número 71).Presenta estrips.
1630, setembre, 23. Sant Benet de Canet
803 Fons Milans del Bosc 0016 Venda atorgada per Francesc Milans del Bosc, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor d'Antoni Riquer, ferrer de Sant Martí d'Arenys. 4 4 1540       L'atorgant ven un un censal mort de 26 sous de Barcelona de pensió anual. El preu de venda és de  26 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Antoni Pellisser, notari públic de Caldes d'Estrac.- Caldes d'Estrac.- Llatí; 515 x 320 mm. Inclou instrument d'àpoca.Presenta estrips i tintes esvaïdes.
1540, abril. 4. Caldes d'Estrac
804 Fons Milans del Bosc 0022 Reducció de cens atorgada a favor de Joan Gener, àlies Alsina, senyor útil i propietari del mas Alsina. 18 8 1555       Hom atorga la reducció de la tasca sobre una peça de terra de les tinences de dit mas, de deu jornals d'extensió. Instrument autoritzat per Jaume Josep Coll, notari públic de terme del castell de Montpalau per autoritat del senyor de dit terme.- Sant Martí 'Arenys.- Llatí i català; 550 x 370 mm. Presenta tintes molt esvaïdes. 1555, agost, 18. Sant Martí d'Arenys
805 Fons Milans del Bosc 0061 Venda atorgada per Lluís Morató, senor útil i propietari del mas Morató, i el seu germà Pere a favor d'Antoni Sales, mercader de Mataró. 1 1 1619       Els atorgants venen un censal mort de 200 sous barcelonesos de pensió anual. El preu de venda és de 200 lliures de la mateixa moneda. Instrument autoritzat per Antoni Puig, notari públic regent l'escrivania pública de la vila i terme de Mataró per autoritat reial.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí; 1210 x 545 mm. Instruments escrits en dos pergamins relligats, un de 600 x 540 mm, que inclou l'instrument de venda; un altre de 610 x 545 mm, que inclou diversos instruments d'àpoca relacionats amb la venda.Presenta pèrdues de suport.
1619, gener, 1. Sant Vicenç de Llavaneres
806 Fons Milans del Bosc 0009 Venda atorgada per Gabriel Mas, fill i hereu universal d'Antoni Mas, de Santa Maria de Mataró, a favor de Salvador Portell, de la mateixa parròquia. 27 5 1476       L'atorgant ven un censal mort. Instrument autoritzat per Pere Ros, notari públic per autoritat reial regent l'escrivania de la vila i terme del castell de Mataró per Arnau Ferrer, senyor útil de la mateixa.- Mataró.- Llatí; 520 x 540 mm. Inclou instrument d'àpoca.Molt deteriorat. Presenta estrips i tintes esvaïdes.
1476, maig, 27. Mataró
807 Fons Milans del Bosc 0045 Testament de Bartomeu Milans, fill de Francesc Milans 30 5 1596       L'atorgant ordena eixugar els seus deutes, fa un seguit de deixes i nomena hereva universal la seva filla Caterina. Instrument autoritzat pel prevere rector de Sant Vicenç de Llavaneres.- Sant Vicenç de Llavaneres.- Llatí i català; 205 x 350 mm. Molt deteriorat. Presenta taques i tintes esvaïdes. 1596, maig, 30. Sant Vicenç de Llavaneres
808 Fons Milans del Bosc 0079 Capítols matrimonials entre Miquel Pasqual i Lleu i la seva futura esposa Marianna Canals. 7 5 1644       Hom concorda diversos capítols sobre el futur matrimoni. Instrument autoritzat per Jacint Conamines, notari públic del terme del castell de Montpalau per autoritat reial i del senyor de dit terme- Santa Maria d'Arenys.- Llatí i català; 660 x 415 mm. Molt deteriorat. Presenta tintes molt esvaïdes. 1644, maig, 7. Santa Maria d'Arenys